Algemene voorwaarden

I. Contract afsluien

1. De rechtsbetrekkingen tussen Melitta Professional Coffee Solutions GmbH & Co. KG (hierna MPCS) en een commerciële klant (klant - hierna besteller) worden uitsluitend beheerst door de volgende algemene voorwaarden en bovendien voor de diensten van de technische klantenservice , de servicevoorwaarden van de technische klantenservice van Melitta Professional Coffee Solutions GmbH & Co. KG. Ze worden geacht te zijn aanvaard wanneer de bestelling is geplaatst of de levering is geaccepteerd. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing indien MPCS diensten verleent met kennis van tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden van de klant; ze zijn ook van toepassing op toekomstige soortgelijke transacties met de klant. Overige voorwaarden worden niet door MPCS erkend.

2. Alle bestellingen, contracten van welke aard dan ook en hun wijzigingen of aanvullingen, behalve telefonische verkoop, moeten schriftelijk gebeuren (inclusief informele e-mails).

3. Alle aanbiedingen van MPCS zijn vrijblijvend met betrekking tot het product, kwaliteit, prijs, hoeveelheid, levertijd en beschikbaarheid en kunnen te allen tijde worden herroepen totdat zij zijn aanvaard. Schriftelijke kennisgevingen worden geacht door de klant per gewone post te zijn ontvangen indien ze zijn verzonden naar het laatst bekende adres van de klant van MPCS, waarbij de verzending wordt vermoed indien een kopie of iets dergelijks van het betreffende document is ondertekend of MPCS een ander bericht van verzending heeft is. Hiervan uitgezonderd zijn opzeggingsverklaringen, intrekkingsverklaringen en het stellen van (vervolg)termijnen.

4. Alle in offertes en orderbevestigingen vermelde afmetingen en prestaties van het leveringsartikel dienen bij benadering te worden beschouwd. MPCS behoudt zich het recht voor om kleine afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen en beschrijvingen te maken.

5. De artikelen met Duitse opschriften zijn alleen bedoeld voor de binnenlandse markt. MPCS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor export - zelfs niet in geringe mate.

II. Prijzen en betalingsvoorwaarden

1. Prijzen vermeld in de MPCS prijslijsten zijn vrijblijvend. De prijs vermeld in de bestelling / in de orderbevestiging is van toepassing. Deze prijs is de dagprijs van de fabriek inclusief verpakking vermeerderd met de op het moment van levering geldende wettelijke omzetbelasting. De prijzen zijn inclusief of exclusief installatie en inbedrijfstelling van het leveringsartikel en instructie van het bedienend personeel, zoals vermeld in de geldende prijslijst. De levering is in principe gratis onverzekerd. Bij zendingen onder de € 800,- wordt een deel van de vracht- en verpakkingskosten in rekening gebracht, dit wordt apart op de factuur vermeld. Wijzigingen in de prijsberekeningsgrondslagen, zoals materiaal- en arbeidskosten, geven MPCS het recht de prijs aan te passen, ook voor lopende contracten, indien de levering later dan drie maanden na het sluiten van het contract plaatsvindt.

2. Facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek. Bij betaling binnen 14 dagen na factuurdatum wordt 2% korting verleend indien alle facturen van voor deze datum zijn voldaan. Bij een overeenkomst om in termijnen te betalen, is de betaling van de afzonderlijke termijnen onmiddellijk opeisbaar op de overeengekomen vervaldag zonder aftrek. Indien de klant in drie opeenvolgende termijnen of een bedrag gelijk aan drie termijnen achterstallig is, wordt het gehele openstaande saldo op dat moment onmiddellijk opeisbaar zonder dat hiervoor een aparte declaratie door MPCS nodig is. Facturen voor reserveonderdelen, herstellingswerken of andere diensten of werken zijn onmiddellijk na ontvangst van de factuur betaalbaar zonder aftrek. Bij overschrijding van de doelstelling brengt MPCS aanmaningskosten en vertragingsrente in rekening van minimaal 8 procentpunt boven de betreffende basisrente. Voorts is MPCS gerechtigd nieuwe leveringen afhankelijk te stellen van de voldoening van openstaande facturen, zonder dat bestaande overeenkomsten ongeldig worden.

3. In geval van goodwill kan MPCS overeenkomen dat het geleverde artikel kan worden teruggenomen. Bij aflossing worden gedane betalingen verrekend met de opgetreden waardevermindering. Ter compensatie van de waardevermindering door gebruik van het leveringsartikel kan MPCS een gebruiksvergoeding als volgt verlangen: 25% van de aankoopprijs bij teruggave binnen het eerste kwartaal, 30% van de aankoopprijs bij teruggave binnen het tweede kwartaal, 40% van de aankoopprijs bij teruggave binnen de tweede helft van het jaar, 50% van de aankoopprijs bij teruggave binnen het tweede kwartaal % van de aankoopprijs indien ingewisseld binnen het tweede jaar, 70% van de aankoopprijs indien ingewisseld binnen de derde jaar. De retourwaarde wordt pas gecrediteerd wanneer het geleverde artikel is aangekomen in de fabriek van Minden of, naar keuze van MPCS, de koper het heeft teruggenomen. De retourzending dient door de klant op eigen kosten te worden verzorgd. Alleen goederen die optisch en functioneel in perfecte staat verkeren worden teruggenomen.

III. Levering; standaard

1. Bestellingen worden indien mogelijk in groep geleverd. MPCS blijft echter gerechtigd tot deelleveringen.

2. Opgegeven leveringsdata zijn niet bindend. Het naleven van overeengekomen levertijden is onderworpen aan de juiste, volledige en tijdige levering aan MPCS zelf en vereist de tijdige ontvangst van alle door de klant te verstrekken documenten, de nodige goedkeuringen en vrijgaven, met name van plannen, evenals het naleven van de overeengekomen betalingstermijnen en andere verplichtingen van de klant vooruit. Indien niet tijdig aan deze eisen wordt voldaan, worden de termijnen passend verlengd; dit geldt niet als MPCS verantwoordelijk is voor de vertraging.

3. Als de niet-naleving van de termijnen te wijten is aan een meer dan tijdelijke bedrijfsstoring, overmacht of soortgelijke gebeurtenissen, b.v. B. staking of lock-out, de termijnen worden op passende wijze verlengd. In deze gevallen heeft MPCS ook het recht om zich terug te trekken uit het deel van de overeenkomst dat nog niet is nagekomen. De klant kan de overeenkomst herroepen indien MPCS niet binnen een redelijke termijn heeft verklaard of MPCS voornemens is de overeenkomst terug te trekken of binnen een redelijke termijn te leveren, ondanks dat hij hierom wordt verzocht.

4. De risico-overgang op de klant vindt plaats bij overhandiging van de goederen aan de door MPCS aangewezen vervoerder of bij terbeschikkingstelling ervan bij afhaling door de klant, ook al draagt ​​MPCS de vrachtkosten. Als de goederen per vrachtwagen worden verzonden vanaf een expediteur, is de klant of ontvanger verantwoordelijk voor het lossen en vervoeren van de goederen, ook als de levering gratis is op de plaats van gebruik.

5. Als de klant het geleverde artikel niet accepteert, heeft MPCS het recht om, na het stellen van een uitstel van 10 dagen, in plaats van nakoming schadevergoeding te eisen en het contract te ontbinden. MPCS is gerechtigd om zonder bewijs van schade een forfaitair bedrag van 15% van de aankoopprijs te eisen, behoudens bewijs door de klant dat het in het specifieke geval passende bedrag lager is. Als alternatief kan ook vergoeding van de werkelijk geleden schade worden geëist.

6. De klant mag leveringen of diensten niet weigeren wegens kleine gebreken. Zijn recht op aanvullende prestatie blijft echter onaangetast.

7. Indien de levering van de leveringszaak plaatsvindt op basis van een koffieautomaatfinanciering en indien de klant de daarin overeengekomen terugbetaling in de vorm van maandelijkse termijnen of koffie-inkoophoeveelheden niet of niet volledig nakomt, is MPCS gerechtigd , naar keuze van MPCS, hetzij betaling a om een ​​bijzondere betaling te eisen, hetzij het financieringscontract zonder opzegtermijn te beëindigen. De resterende koopprijs van het leveringsartikel dat tot op dit moment nog openstaat, is dan onmiddellijk opeisbaar

IV. Montage en acceptatie

1. Indien montage van het leveringsartikel is overeengekomen, geschiedt dit door fabrieksmonteurs binnen de Bondsrepubliek Duitsland, tenzij anders is overeengekomen.

2. Installatie is alleen mogelijk als de klant ervoor heeft gezorgd dat de aansluitingen voor water, afvoer, elektriciteit en dergelijke zijn gelegd volgens de MPCS-installatieplannen en alle overige werkzaamheden die nodig zijn voor de installatie zijn uitgevoerd door de klant op de installatiedatum. Extra kosten die voortvloeien uit het niet nakomen van deze verplichting zijn voor rekening van de klant.

3. De aansluiting van het leveringsitem op de on-site leveringslijnen die in de onmiddellijke nabijheid van het leveringsitem zijn gelegd volgens de MPCS-montageplannen, mag alleen worden uitgevoerd door vergunninghoudende bedrijven. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de klant. MPCS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor naleving van algemene en lokale voorschriften tijdens installatiewerkzaamheden op locatie.

4. De klant is verantwoordelijk voor een goede bewaring van het leveringsitem vanaf de levering tot de installatie en montage. MPCS is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onbevoegden, noch voor water-, brand- en weersschade en diefstal. Ook schade veroorzaakt door overmacht ondanks deugdelijke opslag is uitgesloten van aansprakelijkheid. Ook schade veroorzaakt door vandalisme en/of als gevolg van inbraak/diefstal is uitgesloten van aansprakelijkheid.

5. Het proefdraaien van het systeem en de acceptatie van de installatiewerkzaamheden door de klant vinden plaats direct nadat de installatie is voltooid door de monteur van MPCS. Indien, buiten de schuld van MPCS, het proefdraaien of de oplevering niet direct na montage kan worden uitgevoerd, zijn de kosten voor een hernieuwde servicebeurt evenals de extra gemaakte tijden voor rekening van de klant, ook als montage in de totaalprijs is inbegrepen.

V. Verlengd eigendomsvoorbehoud

1. De verkochte artikelen blijven eigendom van MPCS totdat alle vorderingen op de klant voortvloeiend uit de zakelijke relatie zijn voldaan. Indien de waarde van alle zekerheidsrechten waarop MPCS recht heeft, het bedrag van alle zekerheidsvorderingen met meer dan 10% overschrijdt, kan MPCS op verzoek van de klant een overeenkomstig deel van de zekerheidsrechten vrijgeven.

2. Gedurende het bestaan ​​van het eigendomsvoorbehoud is het de klant verboden om te verpanden of tot zekerheid over te dragen. Elke overdracht of verkoop van goederen die in het kader van financieringsovereenkomsten zijn geleverd, is voor de klant verboden, anders alleen toegestaan ​​in het kader van de normale bedrijfsvoering en alleen op voorwaarde dat de klant aanspraak maakt op het bedrag van de met MPCS overeengekomen prijs met alle bijkomende en zekerheidsrechten aan MPCS overgedragen zonder de noodzaak van een speciale overeenkomst in individuele gevallen. Voor een dergelijk verlengd eigendomsvoorbehoud is echter de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van MPCS vereist. Voor het geval de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen worden verwerkt en verwerkt, verleent de klant MPCS hierbij mede-eigendom van de door de be- en/of bewerking tot stand gekomen goederen naar evenredigheid van de waarde van de geleverde goederen ter waarborging van de vorderingen van MPCS.

3. De machtiging van de klant tot wederverkoop en tot verwerking en verwerking eindigt met intrekking door MPCS als gevolg van een aanhoudende verslechtering van de financiële situatie van de klant, maar uiterlijk met zijn surseance van betaling of met een aanvraag of opening van een insolventieprocedure tegen de klant activa.

4. In geval van verpanding, confiscatie of andere beschikkingen of tussenkomsten door derden van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of de aan MPCS overgedragen vorderingen, dient de klant MPCS te wijzen op het eigendomsrecht en het verlengde eigendomsvoorbehoud van MPCS en MPCS onverwijld op de hoogte te stellen.

5. In het geval van niet alleen onbeduidende plichtsverzuim door de klant, in het bijzonder wanbetaling, is MPCS gerechtigd de goederen uit te voeren, terug te nemen en terug te nemen nadat een voor de klant gestelde redelijke termijn zonder resultaat is verstreken; de wettelijke bepalingen over de overbodigheid van het stellen van een termijn blijven onaangetast.

6. Indien MPCS de realisatie van haar vorderingen op de klant in gevaar lijkt te brengen, moet deze laatste haar klanten desgevraagd op de hoogte brengen van de overdracht en MPCS alle informatie en documenten bezorgen die nodig zijn om de claim tegen de respectieve klant te doen gelden.

7. De klant is verplicht de voorbehouden goederen afdoende te verzekeren tegen verlies en beschadiging. Hierbij cedeert hij zijn aanspraken uit verzekeringscontracten en andere aanspraken op schadevergoeding jegens derden op het vooraf aan MPCS verschuldigde bedrag. MPCS neemt de opdracht aan.

VI. Gebrek

1. De door MPCS geleverde diensten zijn vrij van gebreken indien zij op het moment van risico-overgang geschikt zijn voor normaal gebruik en een voor zaken van dezelfde soort normale kwaliteit hebben. Een onbeduidende vermindering van de bruikbaarheid vormt geen gebrek. MPCS wijst haar klanten er hierbij op dat de overeengekomen kwaliteit van hun goederen uitsluitend voortvloeit uit de productbeschrijving die bij het betreffende product hoort en dat afzonderlijke onderdelen onderhevig zijn aan natuurlijke slijtage; dit omvat met name alle onderdelen van glas en porselein, afdichtingen, kleppen, kranen en lakwerk. Verklaringen en afspraken over de aard van een zaak vormen geen garantie.

2. Gebreken als gevolg van materiaalfouten of gebrekkige montage zullen kosteloos worden verholpen door MPCS of een door MPCS ingeschakeld bedrijf naar keuze van MPCS. De klantenservice van MPCS moet in de gelegenheid worden gesteld deze binnen een redelijke termijn te beoordelen en schriftelijk te rapporteren. MPCS is niet aansprakelijk voor gebreken en gebreken die te herleiden zijn tot onoordeelkundige reparaties door de klant of derden of het inbouwen van reserveonderdelen die niet overeenkomen met de originele uitvoering.

3. Het goed functioneren van het leveringsartikel vereist regelmatig onderhoud. MPCS adviseert om een ​​onderhoudscontract af te sluiten met de MPCS fabrieksklantenservice. Voor schade die ontstaat als gevolg van onvoldoende onderhoud en verzorging, b.v. MPCS is niet aansprakelijk, bijvoorbeeld door niet-regelmatige ontkalking, oneigenlijk gebruik of omstandigheden buiten de normale bedrijfsomstandigheden.

4. Voor zover de prestatie van MPCS is gebaseerd op documenten van de klant, zoals schetsen, tekeningen, modellen, enz., is de klant aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid, haalbaarheid van de ontwerpen en voor de rechtmatigheid van het gebruik en ontheft MPCS van alle aanspraken voortvloeiend uit het gebruik van informatie of documenten van de klant.

5. De koper moet gebreken onmiddellijk na ontvangst van de dienst van de verantwoordelijke vervoerder schriftelijk aan MPCS melden, anders geldt de ontvangst van de goederen als aanvaarding van de dienst. Dit geldt ook voor zendingen die MPCS op verzoek van de klant aan derden stuurt.

6. Indien MPCS gebrekkig presteert, zal naar keuze van MPCS binnen een redelijke termijn aanvullende nakoming plaatsvinden door middel van nieuwe levering of reparatie. Als de aanvullende prestatie mislukt, kan de koper - onverminderd eventuele aanspraken op schadevergoeding - de overeenkomst ontbinden of de vergoeding verlagen. De levering van een nieuw defectvrij artikel vindt alleen plaats gelijktijdig met de levering van het defecte artikel. Indien de klant het defecte artikel al heeft gebruikt, heeft MPCS het recht om schadevergoeding te vorderen voor het gebruik dat door de klant is gemaakt en om de latere uitvoering te weigeren totdat het betreffende bedrag is betaald.

7. Schadeclaims en onkostenvergoedingen door de klant - om welke juridische reden dan ook - zijn uitgesloten in het geval van een licht nalatige schending van onbeduidende contractuele verplichtingen door MPCS of door MPCS plaatsvervangende agenten en, in het geval van een nalatig plichtsverzuim, zijn beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor het contract. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing op claims van klanten die voortvloeien uit productaansprakelijkheid en claims van lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid toe te schrijven aan MPCS of verlies van leven van de klant.

8. Alle claims voor gebreken vervallen 12 maanden na de risico-overdracht, tenzij de wet langere termijnen voorschrijft in overeenstemming met §§ 438 Paragraaf 1 Nr. 2, 479 Paragraaf 1 en 634 a BGB of MPCS als gevolg van opzet of frauduleus verzwijgen van een bekend gebrek aan MPCS of schade aan leven, lichaam en gezondheid van de klant.

9. Elke verdere aansprakelijkheid voor schade dan in de bovenstaande punten is bepaald, is uitgesloten, ongeacht de juridische aard van de gestelde claim. Dit geldt in het bijzonder voor vorderingen tot schadevergoeding uit hoofde van culpa in contrahendo, ander plichtsverzuim of onrechtmatige vorderingen tot vergoeding van materiële schade. Deze beperking geldt ook als de klant vergoeding van nutteloze kosten eist in plaats van een vordering tot vergoeding van schade in plaats van prestatie.

VII. Privacy

MPCS is gerechtigd de gegevens van de goederen en betalingstransacties evenals persoonsgegevens van de klant te verwerken en te gebruiken, voor zover dit noodzakelijk is in verband met de met de klant gesloten overeenkomsten. De gegevensverwerking vindt plaats in het kader van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

VIII. Tot slot

1. Plaats van uitvoering en bevoegde rechtbank voor beide partijen is de vestigingsplaats van MPCS.

2. Het Duitse recht is van toepassing op alle geschillen die voortvloeien uit een contractuele relatie met een klant.

3. Indien afzonderlijke bepalingen van deze verkoopvoorwaarden ongeldig zijn of worden, wordt de geldigheid van de overige bepalingen en de geldigheid van tussen MPCS en de klant gesloten contracten niet aangetast, tenzij naleving van het contract, rekening houdend met wederzijdse belangen, zou leiden tot onredelijke ontbering voor een vertegenwoordigende partij. Partijen dienen een niet-effectieve bepaling te vervangen door een effectieve bepaling die het economische doel van de niet-effectieve bepaling zo dicht mogelijk benadert. Hetzelfde geldt in het geval van een hiaat.